Általános szerződési feltételek

1. Bevezetés

Egyéni vállalkozó: Kozma Attila

Székhely: 7200 Dombóvár, Köztársaság utca 10.

ÖVTJ kód: 731101

Adószám: 52894686-1-37

 Weblap: https://atepolod.hu/

Facebook oldal: https://www.facebook.com/atepolod.hu/

Telefon: 06 20 914 8284

E-mail: [email protected]

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a https://www.facebook.com/atepolod.hu/ facebook oldalt üzemeltető Kozma Attila tevékenysége kapcsán. Ha valamely kikötéssel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze haladéktalanul fenti elérhetőségeimen, eltérő esetben úgy tekintem, hogy a feltételekkel egyetért, az itt leírtakat elfogadja.

Az ÁSZF a Kozma Reklám (Kozma Attila ev.) mint Szolgáltató és az Ön jogait és kötelezettségeit és egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket tartalmazza.

2. Rendelés menete, szerződéskötés

Rendelését https://atepolod.hu/ webáruházon keresztül adhatja le, éjjel-nappal a hét minden napján. A megrendelés regisztrációhoz kötött. Amennyiben segítségre van szüksége, hívja ügyfélszolgálatunkat a 06 20 914 8284 telefonszámon, hétfőtől péntekig 8:00 és 17 óra között. Vagy írjon [email protected] email címre. A megrendelését a rendelési folyamat legvégén jóvá kell hagynia. Itt a webes felületen figyelmeztetést kap arról, hogy mindez fizetési kötelezettséggel jár az Ön számára. Mindezek tudomásulvételével és jóváhagyásával Ön írásbeli szerződésnek minősülő megállapodást köt Kozma Attila egyéni vállalkozóval. Erről a szerződésről minden esetben egy emlékeztető e-mailt fog kapni a megrendelés számával, a szállítási címmel, az árral, a fizetési mód és a szállítási mód feltüntetésével. A számlát elektronikusan küldjük meg az Ön számára, ami a póló bruttó fogyasztói árát és a szállítás esetleges költségét tartalmazza. Ezt követően Ön fizet SimplePay, postai/banki átutalásos fizetést választva és mi ezt követően kezdjük meg a legyártást. Ezt a körülményt mindig fokozottan vegye figyelembe! A megrendelését iktatjuk és ez utólag hozzáférhető.

3. Termékinformáció

Különféle textiltermékek egyedi nyomását vállaljuk. A pólók, munkaruhák és egyéb termékek feliratozásához, logózásához többféle textilnyomási eljárást alkalmazunk. Az egyszerűbb emblémázástól a bonyolultabb mintákig, fotó és csillámos nyomatokig megvalósít Kozma Attila.

Pólónyomást hozott és saját pólókra egyéni és céges megrendelők számára egyaránt mennyiségi korlát nélkül vállalja Kozma Attila e. v.

4. Árak:

A honlapon megadott eladási árak Forintban vannak megadva. Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adót, viszont szállítási költség nélkül értendőek. Az esetleges szállítási költségek a Vevőt terhelik és a rendelés végén a számlázáskor a kiválasztott termékek kiegészítendő többlet költségeként külön szerepelnek. Kozma Attila módosíthatja az árait, rendeléskor azt az árat veszi figyelembe, amely a rendelés pillanatában a Honlapon szerepelt.

5. Raktárkészlet:

Nagyon kicsi a raktárkészlet, elmondható, hogy minden póló egyedileg készül.

6. Szállítás:

A Honlapon vásárolt termékeket Magyarországon a MPL Postacsomag – Magyar Posta Zrt.-vel bárhová kiszállítjuk. Lehetőség van a személyes átvételre is, amit a rendelési folyamat során jelölhet meg. A csomagban megtalálható lesz a megrendelt póló és a hozzá tartozó tájékoztató, használati utasítást. Termékét arra a címre szállítjuk ki, melyet rendeléskor megadott. Lehetőleg azt a címet adja meg, ahol napközben tartózkodik, mivel a kiszállítások munkaidőben történnek! A várható szállítási időt munkanapokban jelezzük. Kozma Attila e. v. mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon feltüntetett szállítási határidőket betartsa. Mindazonáltal nem tud a felelősséget vállalni a szállítás során történő, a szállítási szerződésen kívül álló harmadik fél által vagy az Ön által, esetleg egy előre nem látható és kivédhetetlen ok által okozott késedelemnek, illetve a csomag elvesztésének következményeiért. Ha a csomag nem érkezik meg a megadott időn belül, akkor vizsgálat indul a szállítóvállalatnál a körülmények tisztázására, ami több napot is igénybe vehet. Ezen idő alatt visszatérítés, illetve pénzvisszaküldés csak meghatározott, kivételes esetekben lehetséges.

7.Elállás, szavatosság:

Tájékoztatjuk, hogy az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg nem egyedileg elkészített pólók esetén. Mindez nem érinti a fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. A fogyasztó az elállási jogát az alábbi linken található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot elegendő elküldeni 14 napon belül a fenti postai címünkre.

link: elállási minta

Az elállás gyakorlása esetén a visszaküldés költségét Ön állja, az eladott áru árát és a megrendeléskori szállítási költséget teljes egészében megtérítjük. Amennyiben azonban Ön nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, az ebből adódó többletköltséget nem vagyunk köteles megtéríteni. Szerződéskötéstől tehát 14 nap áll az Ön rendelkezésére, hogy visszaküldje a terméket részünkre, amely nem felelt meg elvárásainak. A csomagot a saját költségére küldheti vissza a sértetlen küldemény és a számla kíséretében. Azt javasoljuk, hogy a számláról készítsen saját részére másolatot az esetleges későbbi jogviták elkerülése érdekében! A visszautalás a termék árára és az eredeti kiszállítási költségre is minden esetben vonatkozik, kivéve a fentebb felsorolt eseteket! Felhívjuk figyelmét, hogy az új, hiánytalan termékeket fogadjuk el visszaküldve. A hiányos, megrongált, károsodott vagy összepiszkolt termékeket nem vesszük vissza. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29 § (1) bekezdés c) pont alapján: A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A fentiek alapján tájékoztatom, hogy egyedileg készített póló esetén elállás nem illeti meg, de szavatossági igénnyel élhet.

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a megrendelt szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő…. * , de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a …. *  vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8. Biztonságos fizetés

Az https://atepolod.hu oldalon számos fizetési mód közül választhat: SimplePay, postai / banki átutalásos fizetés. Személyes átvétel esetén lehetősége nyílik készpénzben, személyesen is fizetni.

9. Rendelés lemondásának feltételei, elállási jog

A rendelések lemondása emailen vagy telefonon keresztül történhet, a rendelés leadásától számított 24 órán belül, abban az esetben, amennyiben a rendelés gyártása nem kezdődött meg.

Elállási jog fentebb részletezésre került. Elállás azon kivételes esetben illeti meg Önt, ha nem egyedileg készül el a póló, amit rendelt.

Kozma Attila e.v. által készült termékek a legtöbb esetben egyedileg, a fogyasztók igényei, kérései alapján készülnek, ezért más fogyasztónak nem értékesíthetők tovább, raktárkészlet nincs. A fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet 29 § alapján: “A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.”

10. Panaszkezelés:

Ön fogyasztói jogvita esetén keresse fel Kozma Attilát székhely címünkön vagy e-mailben és panaszát haladéktalanul kivizsgáljuk.

Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti fogyasztói joga érvényesítéseként, amennyiben nem sikerül panaszát rendeznünk. Illetékes a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.; tel.sz.:06-74-411-661, mobil: 06-30-6370-047. e-mail: E-mail: [email protected]

Felhívjuk figyelmét az ODR (online vitarendezési platform) létezésére, mely honlapja: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

11. Személyes adatok védelme

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a web oldalon elhelyezett Adatkezelési tájékoztató, kérjük figyelmes áttanulmányozását és annak tudomásulvételét, hogy a regisztrációval Ön az abban foglaltakat elfogadja. A regisztráció gombnál az Adatkezelési tájékoztató külön is elérhető.

A https://atepolod.hu/kapcsán adatkezelő Kozma Attila ev.,

Szerverszolgáltatónk a Web-Server Kft.4001 Debrecen, Pf. 526.

Szerverszolgáltató e-mail: [email protected] A Kozma Attila e.v. honlapjának (www.atepolod.hu/) és facebook oldalának http://atepolod.hu/)

12. Szellemi tulajdon védelme:

A web oldal és facebook oldal egész tartalma (illusztrációk, szövegek, megnevezések, márkák, képek, videók) Kozma Attila és a vele szerződésben lévő üzleti partnerek tulajdonát képezi. A honlap tartalmának bármilyen módszerrel és bármilyen adathordozón történő részleges vagy teljes reprodukciója kizárólag a Kozma Attila engedélyével történhet. A szolgáltatásaink által kínált összes információ és szöveg tartalma, a szellemi tulajdonra és a másolásra vonatkozó magyar és nemzetközi törvények által minősül védettnek. A honlap tartalmának harmadik személy által történő, engedély nélküli felhasználása jogellenes és az a Szellemi Tulajdonra vonatkozó törvény szankcióival jár. Kozma Attila nem vállalja a felelősséget abban az esetben, ha egy harmadik személynek kiadott joggal egy illetéktelen felhasználó visszaélne.

Amennyiben Ön egy egyedi ajánlat keretében saját grafika alapján dolgoztat, köteles szavatolni az Ön által rendelkezésre bocsátott szellemi termékek jogtisztaságát. Szerzői jog vagy személyiségi jog sérülése esetén a felelősség ezesetben Önt terheli.

Ön köteles mentesíteni Kozma Attilát a fentebb említett jogsérelmekből származó összes követelés alól, és megtéríteni az ügyben felmerülő kártérítést és összes költséget.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Dombóvár, 2020. február 28., Kozma Attila e. v.

Scroll to Top