Adatkezelési tájékoztató

(1. számú melléklet)

Jelen tájékoztató célja, hogy Önnek felvilágosítást adjon személyes adatai kezeléséről.

Adatkezelő a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére.

Adatkezelő az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi.

A http://atepolod.hu/ weboldal, valamint https://www.facebook.com /atepolod.hu/ facebook oldal

https://www.instagram.com/atepolod.hu instagram oldal adatkezelője Kozma Attila egyéni vállalkozó székhely: 7200 Dombóvár, Köztársaság utca 10.

Adatkezeléssel kapcsolatos alapfogalmak

(Az alapfogalmak részletesebben is megtekinthetők a NAIH oldalán is: https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html)

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A cookie-k ugyanis számos adatvédelmi aggályt vetnek fel, például a segítségükkel nyomon követhetőek a felhasználó böngészési szokásai.

Az Adatkezelő adatai:

Egyéni vállalkozó: Kozma Attila

Székhely: 7200 Dombóvár Köztársaság utca 10.

ÖVTJ kód: 731101

Adószám: 52894686-1-37

 Weblap: http://atepolod.hu/

Facebook oldal: http://www.facebook.com/atepolod.hu/

Telefon: 06 20 914 8284

E-mail: [email protected]

Adatfeldolgozást végző személyek:

Tárhelyszolgáltató elérhetősége: Web-Server Kft. 4001 Debrecen, Pf. 526.

Szabóné Fülöp Dóra könyvelő, 7342 Mágocs, Szabadság u. 20.

Bizonyos esetekben Google LLC (“Google”) elérhetősége: székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

Bizonyos esetekben Facebook, elérhetősége: Facebook Ireland Limited Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F

A fentieken kívül azok a rendszeres szerződéses partnerei adatkezelőnek, akik a fenti weboldalon feltüntetésre kerülnek „Partner” megjelölés alatt, ők azok, akik esetlegesen, de nem rendszeresen és jellemző módon adatfeldolgozók lehetnek.

Adatfeldolgozók titoktartása: Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó adatfeldolgozóinkat, ez is biztosítja az érintettek személyes adatai védelmét.

Adatkezelés célja: szolgáltatás teljesítése (pólók, reklámgrafika készítése), vásárlókkal való kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: Személyes adatokat elsősorban az Érintett hozzájárulása, az Érintettel kötött szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése, illetőleg Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése alapján kezeli Kozma Attila egyéni vállalkozó. A felsoroltakon túl az adatkezelés az Érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges lehet, illetve az adatkezelés alapulhat törvényi kötelezettségen, illetve közérdeken.

Amennyiben Ön önként személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld Adatkezelő részére, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet bármikor visszavonhat.

Önt az alábbi jogok illetik személyes adatai kapcsán:

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 • az adat kezelésének korlátozása;
 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy ún. adathordozhatósághoz való jog
 • tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Személyes adatok őrzési ideje:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig őrzi Adatkezelő. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év

A web oldal látogatása során a cookiek kapcsán adatőrzési idő: a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

Kamerafelvétel őrzési ideje: max. 3 nap.

Adatvédelmi incidens:

Az adatvédelmi incidens akkor következik be, amikor biztonsági incidens éri az adatokat, melynek eredményeképpen sérül a titoktartási kötelezettség, a hozzáférhetőség vagy az integritás. Ha ez bekövetkezik és az incidens feltehetően kockázatot jelent az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Ha nagy számú, vagy igen érzékeny adatok sérülnek, úgy indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy a nagy kockázatú adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott értesítjük a hatóságot és tájékoztatja az érintetteket is.

Adatvédelmi tisztviselő:

Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, mert nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá az általa végzett tevékenységeket figyelembe véve.

Kamerák: adatkezelő nem alkalmaz kamerákat.

JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a személyes adatok sértésével, biztonságával foglalkozó hatóság(továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: [email protected]). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

Weblap: https://naih.hu/

Panaszbejelentés online: https://naih.hu/online-uegyinditas.html

Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

A WEBOLDAL, FACEBOOK OLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

Tájékoztatom, hogy Adatkezelőként az általam kezelt oldalak cookie-kat (süti) használnak, melyek a következők:

 • PHPSESSID, domain: atepolod.hu, lejárat: munkamenet végéig
 • cookielawinfo-checkbox-necessary, domain: atepolod.hu, lejárat: –
 • cookielawinfo-checkbox-non-necessary, domain: atepolod.hu, lejárat: 1 év
 • designer_session_id, domain: atepolod.hu, lejárat: munkamenet végéig
 • tk_ai, domain: atepolod.hu, lejárat: 5 év
 • user_files, domain: atepolod.hu, lejárat: 12 nap
 • viewed_cookie_policy, domain: atepolod.hu, lejárat: 1 év
 • fr, domain: facebook.com, lejárat: 3 hónap

Elállási nyilatkozat minta

A cookie-róljó ha tudja, hogy ez egy kis adat, amit az Internet-szerver küld az Internet használónak, amikor egy Internetes felületet meglátogat. A cookie olyan különböző Internetes oldalakról tartalmaz információkat, amelyeket Ön, mint felhasználó korábban meglátogatott. Adatkezelő internetes felületei a cookie-kat a fenti céllal alkalmazza, minden esetben az Ön hozzájárulását kérve.

Amennyiben Ön elfogadja a cookie-kat, az adatkezelés az Ön aktív hozzájárulásán alapul. Ezt a hozzájárulását Ön bármikor, egyszerűen visszavonhatja, a böngésző opcióiban Ön beállíthatja, hogy ne kapjon többet cookie-kat, és ugyanígy járhat el a már meglévő cookie-kal és törölhetiazokat. Tudnia kell, hogy ezen új beállítások azonban nem érintik a korábbi adatkezelés jogszerűségét. Tudnia kell azt is, hogy amennyiben Ön visszautasítja a cookie-kat, a weboldal néhány funkciója elképzelhető, hogy nem fog megfelelően működni és ennek következményeként Ön elégedetlen lesz a felhasználói élménnyel.

Az Ön fentebb említett hozzájárulása alapján Adatkezelő megoszthatja a megadott adatokat belső adatfeldolgozás és adminisztrációs célból adatfeldolgozóival.

Felhívom figyelmét arra, hogy weboldal, facebook oldal és instagram oldalt látogató érintettek az említett, Adatkezelő kezelése alatt álló internetes felületein elhelyezett linkekre és a szalaghirdetésekre kattintva esetenként átkerülhetnek egy másik internetes oldalra, ahol az Adatkezelő gyakorlatától eltérő adatvédelmi szabályozás lehet érvényben. Ezen internetes oldalak adatvédelmi szabályairól a használat előtt kérjük, hogy tájékozódjon, mert, az ily módon gyűjtött információkért Kozma Attila egyéni vállalkozó felelősséget nem vállal.

Azon személyes adatok, amelyek kezelése előfordulhat Kozma Attila egyéni vállalkozó által:

Szolgáltatást igénybevevő neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, esetleg lakcímét.

Póló méret, átadott rajz, kép, mely adott személyhez köthető.

SIMPLEPAY adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy Kozma Attila e. v. adatkezelő által az atepolod.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, telefonszám, számlázási adatok, szállítási adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Tájékoztatás nyilvántartásokról:

Adatkezelő az adatok kezelését és feldolgozását átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében nyilvántartásokat vezet, melyekről fenti elérhetőségein kérhet és kaphat részletes tájékoztatást.

Kérdése, kérése esetén keressen bizalommal fenti elérhetőségeimen!

Jelen Tájékoztató 2020.január 14. napján lép hatályba. A jelen Tájékoztatót Kozma Attila ev. egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja, és a módosítás a közzététellel válik hatályossá. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, új adatkezelési cél, újonnan felfedezett biztonsági kockázat, vagy az érintettek visszajelzése miatt szükség van.

_________________________________

Kozma Attila ev.

Scroll to Top